Kancelaria świadczy usługi obejmujące wszechstronny wachlarz praktyki radcowskiej, a w szczególności zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, udzielanie porad prawnych sporządzanie opinii prawnych, stałe doradztwo prawne, dochodzenie roszczeń majątkowych i ich egzekucja, przygotowywanie projektów umów i innych aktów prawnych.

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie handlowym i o świadczenie usług – umów związanych z korzystaniem z rzeczy , o pośrednictwo handlowe, dotyczących obrotu wierzytelnościami i zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (m.in. umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe), umów franchisingowych oraz innych umów nienazwanych,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych z zakresu prawa  cywilnego,
 • analiza roszczeń i reprezentacja przed sądem cywilnym bądź gospodarczym, włącznie z przygotowaniem pełnej dokumentacji pism procesowych,
 • windykacja wierzytelności, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
 • ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku,
 • postępowania o dział spadku,
 • dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców,
 • kwestionowanie ważności testamentu,
 • postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, umowy dotyczące spadku.