Wynagrodzenie dla zleceniobiorców i usługobiorców od 2017 roku

Z początkiem 2017 roku wprowadzono istotne zmiany w zakresie wynagradzania w ramach umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Dotychczas w tego rodzaju umowach nie było przewidzianego minimalnego wynagrodzenia. Tymczasem najnowsza, uchwalona w dniu 22 lipca 2016 roku, nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (t.j. Dz.  U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.) wprowadza konieczność zapewnienia zleceniobiorcy lub usługobiorcy stawki godzinowej w wysokości co najmniej 13...

Czytaj dalej...

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

  Księga wieczysta służy między innymi ujawnieniu stanu prawnego nieruchomości. Badając treść księgi wieczystej można stwierdzić kto jest właścicielem nieruchomości czy też jakie obciążenia związane są z nieruchomością. Zdarza się jednak że stan prawny wskazany w treści księgi wieczystej odbiega od rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej...

Czytaj dalej...

Umowa przedwstępna i przyrzeczona sprzedaży nieruchomości

Planując zakup czy sprzedaż nieruchomości często słyszy się o umowie przedwstępnej. Istotą zawierania umowy przedwstępnej przy transakcji dotyczącej nieruchomości jest zobowiązanie się stron do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w przyszłości. Termin, w którym ma dojść do sprzedaży nieruchomości często oznaczony jest przez strony w umowie przedwstępnej. Ponadto należy wskazać, że taka umowa powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. O ile nie ma wątpliwości co do formy umowy...

Czytaj dalej...

Umowa o budowę domu

Podjęcie decyzji o budowie domu to tylko początek długotrwałej drogi mającej na celu zamieszkanie w nowym miejscu. Aby bezpiecznie przejść przez proces inwestycji oraz zagwarantować sobie odpowiednie uprawnienia do dochodzenia swoich praw już w trakcie użytkowania domu konieczne jest, oprócz wybrania właściwego wykonawcy (i to najlepiej takiego, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), należyte sporządzenie umowy o budowę domu. Poniżej przedstawiono podstawowe kwestie, które należy...

Czytaj dalej...

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Prawo własności rzeczy, w tym nieruchomości, może przysługiwać więcej niż jednej osobie. Może to wynikać z różnych zdarzeń prawnych, np. wskutek nabycia spadku. Taka sytuacja może rodzić konflikty, a brak porozumienia może powodować brak możliwości skutecznego zarządzania nieruchomością wspólną oraz może generować niepotrzebne wydatki finansowe po stronie jednego ze współwłaścicieli, które mogą być potem nie do odzyskania. Dlatego też, jednym z podstawowych uprawnień współwłaściciela jest żądanie...

Czytaj dalej...

Zmiana opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste jest jednym z trzech rodzajów podmiotowych praw rzeczowych, obok własności i ograniczonych praw rzeczowych. W swojej istocie sprowadza się ono do oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na czas określony (od 40 do 99 lat). Zatem użytkownik wieczysty nie nabywa prawa własności na tej nieruchomości gruntowej, w związku...

Czytaj dalej...