Księga wieczysta służy między innymi ujawnieniu stanu prawnego nieruchomości. Badając treść księgi wieczystej można stwierdzić kto jest właścicielem nieruchomości czy też jakie obciążenia związane są z nieruchomością.

Zdarza się jednak że stan prawny wskazany w treści księgi wieczystej odbiega od rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. 

Według uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2016 roku, sygn. akt III CZP 106/05, uprawnienie do wytoczenia tego rodzaju powództwa mają tylko osoby, które są uprawnione do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Natomiast pozwanymi powinny być osoby, których prawo zostało ujawnione niezgodnie z rzeczywistym stenem prawnym.

Zaznaczyć należy, iż kwestia ustalenia prawidłowego kręgu powodów i pozwanych na szczególne znaczenie w przypadku prawa objętego współwłasnością, gdyż na przykład w sytuacji gdy dane prawo nie jest wpisane na rzecz współwłaścicieli, to część z nich może występować w charakterze powodów a część w charakterze pozwanych, w zależności od tego czy współwłaściciele mają wolę dobrowolnego przystąpienia do sprawy oraz czy zgadzają się z żądaniem pozwu czy też są jemu przeciwni.

Podkreślić przy tym należy, iż w przypadku błędnego ustalenia stron postępowania, powództwo może zostać oddalone nawet w sytuacji, gdy w istocie dane prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie.

sprawa sądowa dobry prawnik Szczecin

Wartością przedmiotu sporu jest wartość prawa lub obciążenia, które ma zostać wpisane lub wykreślone, natomiast opłata od pozwu to 5 % wartości przedmiotu sporu. Powództwo należy wytoczyć przed sądem rejonowym właściwym miejscowo według miejsca położenia nieruchomości i jest to właściwość wyłączna co oznacza, że nie można wszcząć postępowania przed innym sądem.

W toku sprawy Sąd bada jaki jest rzeczywisty stan prawny nieruchomości i między innymi bierze pod uwagę przepisy dotyczące rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, ocenia ważność umów dotyczących nieruchomości, a także bierze pod uwagę istnienie decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Zaznaczyć przy tym należy, iż Sąd nie ocenia prawidłowości decyzji administracyjnych i w przypadku gdy strona powołuje się na ich wadliwość konieczne jest ich wzruszenie w drodze wznowienia postępowania administracyjnego czy też postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.

Autor: radca prawny Krzysztof Kapelczak

Opublikowano: czerwiec 2016 r.


Słowa kluczowe: