Zwrot części prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu

Klient banku, dokonując wcześniejszej spłaty zadłużenia, ma prawo do zwrotu części prowizji i innych należności. I to nie tylko przy kredycie frankowym. Jak stanowi art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083) konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie,...

Czytaj dalej...

Kredyty frankowe a spory sądowe

Tym razem trochę o sporach sądowych z bankami. Obecnie spory te znajdują najczęściej wyraz w procesach na tle umów frankowych, zarówno takich, które dotyczą całej umowy kredytu i bezpodstawnie pobranych rat lub części rat, jak również takich, które dotyczą zwrotu bezpodstawnie pobranych opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu. Równie popularne stają się także sprawy dotyczące zwrotu prowizji i innych należności wskutek dokonania na rzecz banku wcześniejszej spłaty zadłużenia, aczkolwiek ich ciężar gatunkowy,...

Czytaj dalej...

Komornik jako podmiot zobowiązany do udzielania informacji publicznej

Według ustawowej definicji informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Co do zasady prawo dostępu do informacji publicznej ma każdy. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Informacja publiczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że informacja nie może być udostępniona w tym terminie. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek...

Czytaj dalej...

Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku

Artykuł 991 Kodeksu cywilnego stanowi, że zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest stale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. A zatem jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej...

Czytaj dalej...

Uprzedzenie o możliwej zmianie kwalifikacji prawnej w procesie cywilnym

Podstawowe wymogi konstruowania pozwu zawarte są w treści art. 126 kpc oraz w treści 187 § 1 kpc. Ten ostatni przepis stanowi między innymi, że w pozwie należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu. Zarówno żądanie pozwu jak i te okoliczności faktyczne wyznaczają granice orzekania przez sąd w konkretnej sprawie cywilnej. A co zatem z kwalifikacją prawną żądania ? W polskim prawie nie istnieje przepis, który nakazywałby stronie procesu cywilnego podawanie podstawy prawnej...

Czytaj dalej...

Wynagrodzenie dla zleceniobiorców i usługobiorców od 2017 roku

Z początkiem 2017 roku wprowadzono istotne zmiany w zakresie wynagradzania w ramach umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Dotychczas w tego rodzaju umowach nie było przewidzianego minimalnego wynagrodzenia. Tymczasem najnowsza, uchwalona w dniu 22 lipca 2016 roku, nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (t.j. Dz.  U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.) wprowadza konieczność zapewnienia zleceniobiorcy lub usługobiorcy stawki godzinowej w wysokości co najmniej 13...

Czytaj dalej...