Śmierć jednego ze spadkobierców nie wyklucza sporządzenia u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia

Zdarza się tak, że jeden ze spadkobierców ustawowych lub testamentowych umrze przed potwierdzeniem nabycia spadku po spadkodawcy w sądzie lub przed notariuszem. Przykładem takiej sytuacji może być śmierć drugiego z małżonków, który odziedziczył spadek wraz z dziećmi po małżonku, który zmarł jako pierwszy albo śmierć jednego z rodzeństwa, dziedziczącego po zmarłym rodzicu.   Pierwotnie, zgodnie z utrwaloną praktyką w sytuacjach analogicznych do przedstawionych powyżej, notariusze...

Czytaj dalej...

Odwołanie testamentu

Jedną z cech testamentu jest możliwość jego odwołania. Przyczyny odwołania mogą być różne. Spadkodawca może po prostu zmienić zdanie co do kręgu osób, które mają dziedziczyć z uwagi na zmiany w relacjach z powołanymi dotychczas spadkobiercami. Innymi powodami mogą być narodziny osoby, która według spadkodawcy ma być jego spadkobiercą lub śmierć któregoś ze spadkobierców. Na sposoby odwołania testamentu wskazuje art. 946 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jego treścią, spadkodawca może odwołać testament...

Czytaj dalej...

Wystąpienie o zachowek bez stwierdzenia nabycia spadku

    Wątpliwości może budzić zagadnienie czy możliwe jest wniesienie do sądu powództwa o zachowek i rozstrzygnięcie tej sprawy bez uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia czy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 926 § 1 KC przymiot spadkobiercy przysługuje uprawnionemu z mocy prawa zarówno w przypadku dziedziczenia z ustawy jak również na podstawie testamentu. Akt poświadczenia dziedziczenia oraz postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku mają...

Czytaj dalej...

Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku

Artykuł 991 Kodeksu cywilnego stanowi, że zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest stale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. A zatem jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej...

Czytaj dalej...

Nowelizacja prawa spadkowego 2015

Przed wejściem w życie nowelizacji z 20 marca 2015 roku, zmieniającej kodeks cywilny, zasadą było przyjęcie spadku wprost w przypadku, gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Zasada ta nie dotyczyła osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, osób, co do których istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia, a także osób prawnych. Te...

Czytaj dalej...