Sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia a śmierć jednego ze spadkobierców

Zdarza się, że jeden ze spadkobierców ustawowych lub testamentowych umrze zanim dojdzie do stwierdzenia nabycia spadku po pierwszym zmarłym. Przykładem takiej sytuacji może być śmierć drugiego z małżonków, który dziedziczyłby wraz z dziećmi po tym, który zmarł jako pierwszy albo śmierć jednego z braci po dniu otwarcia spadku, którzy dziedziczą po zmarłym rodzicu jako jedyni spadkobiercy. Zgodnie z utrwaloną praktyką w sytuacjach analogiczn

Continue Reading...

Odwołanie testamentu

Jedną z cech testamentu jest możliwość jego odwołania. Przyczyny odwołania mogą być różne. Spadkodawca może po prostu zmienić zdanie co do kręgu osób, które mają dziedziczyć z uwagi na zmiany w relacjach z powołanymi dotychczas spadkobiercami. Innymi powodami mogą być narodziny osoby, która według spadkodawcy ma być jego spadkobiercą lub śmierć któregoś ze...

Continue Reading...

Wystąpienie o zachowek bez stwierdzenia nabycia spadku

Wątpliwości może budzić zagadnienie czy możliwe jest wniesienie do sądu powództwa o zachowek i rozstrzygnięcie tej sprawy bez uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia czy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 926 § 1 KC przymiot spadkobiercy przysługuje uprawnionemu z mocy prawa zarówno w przypadku dziedziczenia z ustawy jak również na podstawie...

Continue Reading...

Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku

Artykuł 991 Kodeksu cywilnego stanowi, że zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest stale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. A zatem jeżeli uprawniony nie otrzymał...

Continue Reading...

Zmiana opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste jest jednym z trzech rodzajów podmiotowych praw rzeczowych, obok własności i ograniczonych praw rzeczowych. W swojej istocie sprowadza się ono do oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na czas określony (od 40 do 99 lat). Zatem użytkownik wieczysty nie nabywa...

Continue Reading...

Nowelizacja prawa spadkowego 2015

Przed wejściem w życie nowelizacji z 20 marca 2015 roku, zmieniającej kodeks cywilny, zasadą było przyjęcie spadku wprost w przypadku, gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Zasada ta nie dotyczyła osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, osób, co do których istnieje podstawa do całkowitego...

Continue Reading...