Pozwy banków przeciwko „frankowiczom”

Jakiś czas temu pisaliśmy o skutkach nieważności umowy kredytu frankowego polegających na tym, że strony są zobowiązane zwrócić dotychczas przekazane wzajemnie kwoty. Niezależnie od tego, banki próbują kreować swoje dodatkowe roszczenia, sprowadzające się najczęściej do żądania zapłaty określonej kwoty tytułem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego przez bank albo waloryzacji kwoty wypłaconego kapitału. Końcówka ubiegłego roku to wysyp postępowań sądowych banków przeciwko „frankowiczom”. Obecnie Klienci kancelarii otrzymują z Sądów...

Continue Reading...

Prawo zatrzymania w sprawach frankowych

Ostatnio coraz częściej zdarzają się w sprawach frankowych orzeczenia, które wprawdzie uwzględniają roszczenia konsumentów o zwrot wpłaconych rat na podstawie nieważnych umów kredytowych, ale jednocześnie przyznają bankom prawo zatrzymania, polegające na tym że bank nie jest zobowiązany do zapłaty zasądzonych na rzecz konsumentów kwot do czasu zaoferowania bankowi kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego kapitału. Warunkiem skorzystania z prawa zatrzymania jest złożenie oświadczenia woli w tym zakresie, opartego o treść art. 497 kc w zw. z art. 496 kc. Zgodnie...

Continue Reading...

Czy bank posiada roszczenie o zapłatę za korzystanie z kapitału w przypadku nieważności umowy kredytu frankowego ?

Ostatnio pisaliśmy o konsekwencjach wyeliminowania klauzul abuzywnych z umowy kredytu frankowego co przy przyjęciu, że umowy nie można utrzymać w mocy musi doprowadzić do ustalenia, że umowa kredytu frankowego jest nieważna. A dziś zajmiemy się następstwem tej sytuacji, rozważając czy bank posiada roszczenie o zapłatę za korzystanie z kapitału. W sytuacji nieważności umowy kredytu frankowego strony są zobowiązane zwrócić dotychczas przekazane wzajemnie kwoty, a niezależnie od tego banki próbują kreować swoje dodatkowe roszczenia, sprowadzające się...

Continue Reading...

Czy istnieje możliwość uzupełnienia umowy kredytu frankowego po stwierdzeniu przez sąd abuzywności niektórych jej postanowień ?

Utrwalone orzecznictwo TSUE nakłada na sąd krajowy obowiązek zbadania z urzędu czy w umowie z konsumentem występując niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne). Aktualne orzecznictwo sądowe wskazuje, że wielu wypadkach stwierdzenia istnienia klauzul abuzywnych sądy skłaniają się do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej w całości. W celu dokonania próby uniknięcia tego skutku banki posługują się między innymi argumentacją wskazującą, na wypadek uznania przez sąd, iż w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne, że w razie...

Continue Reading...

Kredyty frankowe a mediacje

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

Kredyty frankowe a pomoc państwa i organów Unii Europejskiej

We wcześniejszym artykule w sporym skrócie została przedstawiona geneza problemu finansowego wielu Polaków, jakim są kredyty frankowe. Wyjaśniliśmy przyczyny ogromnej chęci udzielania przez banki kredytów we frankach szwajcarskich, a także konsekwencje tych działań. W tym artykule skupimy się bardziej na szczegółowej historii funkcjonowania tych kredytów. Masowe udzielanie przez banki kredytów we frankach szwajcarskich, spowodowało, że bardzo w

Continue Reading...