Komornik jako podmiot zobowiązany do udzielania informacji publicznej

Według ustawowej definicji informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Co do zasady prawo dostępu do informacji publicznej ma każdy. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Informacja publiczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że informacja nie może być udostępniona w...

Continue Reading...

Uprzedzenie o możliwej zmianie kwalifikacji prawnej w procesie cywilnym

Podstawowe wymogi konstruowania pozwu zawarte są w treści art. 126 kpc oraz w treści 187 § 1 kpc. Ten ostatni przepis stanowi między innymi, że w pozwie należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu. Zarówno żądanie pozwu jak i te okoliczności faktyczne wyznaczają granice orzekania przez sąd w konkretnej sprawie cywilnej. A co zatem z kwalifikacją prawną żądania ? polskim prawie nie istnieje przepis, który...

Continue Reading...

Zaskarżanie nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym

Jednym ze sposobów rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd jest wydanie nakazu zapłaty. Rozstrzygnięcie takie zapada, bez przeprowadzenia rozprawy, w dwóch rodzajach postępowania, a mianowicie w postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu nakazowym. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty wydawany jest wówczas, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego. W przypadku postępowania nakazowego nakaz zapłaty wydawany jest, gdy powód dochodzi roszczenia...

Continue Reading...