Majątek wspólny małżonków a ich majątek osobisty

Określenie czy dana rzecz, przy ustawowej wspólności majątkowej małżonków, należy do majątku wspólnego czy do majątku osobistego małżonka w praktyce rodzi problemy. Zgodnie z art. 31 KRiO z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością...

Continue Reading...

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Prawo własności rzeczy, w tym nieruchomości, może przysługiwać więcej niż jednej osobie. Może to wynikać z różnych zdarzeń prawnych, np. wskutek nabycia spadku. Taka sytuacja może rodzić konflikty, a brak porozumienia może powodować brak możliwości skutecznego zarządzania nieruchomością wspólną oraz może generować niepotrzebne wydatki finansowe po stronie jednego ze współwłaścicieli, które mogą być potem nie do...

Continue Reading...