Zmiana terminu wymagalności roszczenia a przedawnienie

Wymagalność roszczenia jest to stan w którym wierzyciel ma możliwość żądania od dłużnika zaspokojenia tego roszczenia, na przykład polegającego na zapłacie należności. Nie budzi wątpliwości możliwość kwestia zmiany przez strony umowy terminu spełnienia świadczenia dopóki nie upłynie termin jego wymagalności. Dzieje się tak zwykle w drodze zmiany treści umowy w postaci aneksu czy też poprzez rozłożenie zapłaty należności na...

Continue Reading...

Możliwość ustanowienia drogi koniecznej na wniosek właściciela nieruchomości przez którą przejeżdża sąsiad

Ostatnio Klient Kancelarii zapytał czy może wystąpić do Sądu o ustanowienie odpłatnej służebności drogi której jest właścicielem, gdyż od jakiegoś czasu przejeżdża nią sąsiad i nie chce on pokrywać żadnych kosztów związanych z utrzymaniem tej drogi. Chcąc uregulować sytuację bezprawnego korzystania z drogi można zawrzeć umowę o ustanowieniu służebności drogi o ile strony dojdą do porozumienia. Służebność powinna zostać...

Continue Reading...

Wynagrodzenie dla zleceniobiorców i usługobiorców od 2017 roku

Z początkiem 2017 roku wprowadzono istotne zmiany w zakresie wynagradzania w ramach umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Dotychczas w tego rodzaju umowach nie było przewidzianego minimalnego wynagrodzenia. Tymczasem najnowsza, uchwalona w dniu 22 lipca 2016 roku, nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (t.j. Dz.  U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.) wprowadza konieczność zapewnienia zleceniobiorcy lub...

Continue Reading...

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Księga wieczysta służy między innymi ujawnieniu stanu prawnego nieruchomości. Badając treść księgi wieczystej można stwierdzić kto jest właścicielem nieruchomości czy też jakie obciążenia związane są z nieruchomością. Zdarza się jednak że stan prawny wskazany w treści księgi wieczystej odbiega od rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku, w razie niezgodności między...

Continue Reading...

Umowa przedwstępna i przyrzeczona sprzedaży nieruchomości

Planując zakup czy sprzedaż nieruchomości często słyszy się o umowie przedwstępnej. Istotą zawierania umowy przedwstępnej przy transakcji dotyczącej nieruchomości jest zobowiązanie się stron do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w przyszłości Termin, w którym ma dojść do sprzedaży nieruchomości często oznaczony jest przez strony w umowie przedwstępnej. Ponadto...

Continue Reading...

Umowa o budowę domu

Podjęcie decyzji o budowie domu to tylko początek długotrwałej drogi mającej na celu zamieszkanie w nowym miejscu. Aby bezpiecznie przejść przez proces inwestycji oraz zagwarantować sobie odpowiednie uprawnienia do dochodzenia swoich praw już w trakcie użytkowania domu konieczne jest, oprócz wybrania właściwego wykonawcy (i to najlepiej takiego, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), należyte sporządzenie umowy o budowę domu....

Continue Reading...