Zasady współpracy

Stosujemy kilka różnych sposobów rozliczania się z klientami za świadczone na ich rzecz usługi, stosownie do charakteru zleconej sprawy.

W wypadku jednorazowej porady prawnej wysokość wynagrodzenia każdorazowo uzgadniana jest z klientem – z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji oraz stopnia skomplikowania sprawy.

W sprawie wymagającej nakładu pracy nie dającego się jednoznacznie określić w chwili przyjmowania zlecenia preferujemy ustalenie z klientem stawki godzinowej. W wypadku przyjęcia tego sposobu rozliczeń za realizację usługi prawnej, do faktury dołączona zostanie szczegółowa specyfikacja czynności wykonanych w sprawie.

W wypadku sprawy polegającej na pełnieniu funkcji pełnomocnika przed organami wymiaru sprawiedliwości, wysokość należnego za tą usługę wynagrodzenia ustalana będzie w oparciu o stawki wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W wypadku pełnienia funkcji pełnomocnika procesowego klienta będącego powodem w sprawie, zwłaszcza w sprawach ubezpieczeniowych, istnieje możliwość ustalenia, że klient w chwili podpisywania umowy uiszcza jedynie część wynagrodzenia. Zapłata pozostałej części należności nastąpi po pozytywnym dla klienta rozstrzygnięciu sprawy i wyegzekwowaniu od strony przeciwnej zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

W wypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa należne z tego tytułu wynagrodzenie określane jest w formie ryczałtu. Jego wysokość uzgadniana jest z klientem przy uwzględnieniu szeregu czynników, jak np. wielkość przedsiębiorstwa, profil jego działalności, zakres obsługi prawnej, przewidywana ilość spraw.