Majątek wspólny małżonków a ich majątek osobisty

Określenie czy dana rzecz, przy ustawowej wspólności majątkowej małżonków, należy do majątku wspólnego czy do majątku osobistego małżonka w praktyce rodzi problemy. Zgodnie z art. 31 KRiO z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego...

Czytaj dalej...