Z początkiem 2017 roku wprowadzono istotne zmiany w zakresie wynagradzania w ramach umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Dotychczas w tego rodzaju umowach nie było przewidzianego minimalnego wynagrodzenia.

Tymczasem najnowsza, uchwalona w dniu 22 lipca 2016 roku, nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (t.j. Dz.  U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.) wprowadza konieczność zapewnienia zleceniobiorcy lub usługobiorcy stawki godzinowej w wysokości co najmniej 13 złotych.

Oczywiście tak jak dotychczas, wynagrodzenie umowne może być określone w różnej formie, np. w postaci stawki dziennej czy miesięcznej, jednakże po przeliczeniu danego wynagrodzenia przy uwzględnieniu liczby godzin wykonywania umowy, stawka godzinowa nie może być niższa niż 13 złotych.

Jeśli wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie będzie zapewniać przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę pracy co najmniej minimalnej stawki, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Nowe regulacje nie dotyczą zleceń składanych przez osoby fizyczne, zawierające umowy poza działalnością gospodarczą. Ustawa wymienia także kilka rodzajów umów, do których nie stosuje się nowych przepisów. Szczególną uwagę należy zwrócić na uregulowanie, które wskazuje, że nowych przepisów nie stosuje się do zlecenia lub świadczenia usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, tj. takie które jest uzależnione od wyników uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi lub od wyników podmiotu na rzecz którego wykonywane jest zlecenie lub są świadczone usługi.

Nowelizacja dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które wykonują umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, zarówno takich które nie prowadzą działalności gospodarczej jak również takich, które tą działalność gospodarczą prowadzą.

Umowy prawnik Szczecin

Podkreślić przy tym należy, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ustawie podlegają te osoby, które nie zatrudniają pracowników lub nie zawierają umów ze zleceniobiorcami.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca posiada co najmniej jednego pracownika albo też zawiera umowę z co najmniej jednym zleceniobiorcą, nie podlega on minimalnemu wynagrodzeniu określonemu w ustawie. Dlatego też zawierając umowę, zleceniodawca lub usługodawca, który zawiera umowę w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, powinien posiadać wiedzę czy ten przedsiębiorca posługuje się pracownikiem czy też swoim własnym zleceniobiorcą.

Uznać jednak należy, iż nawet oświadczenie przedsiębiorcy o braku podleganiu nowelizowanej ustawie nie zwolni jego klienta od obowiązku zapewnienia minimalnego wynagrodzenia jeżeli obiektywnie okaże się, że przedsiębiorca podlega omawianej ustawie.

Aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzają obowiązek wprowadzenia do dotychczas zawartych umów zapisów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Niezależnie od tego obowiązku, zalecane jest zapewnienie odpowiednich zapisów umownych, które pozwolą na wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka wypłaty wynagrodzenia wyższego niż przewidywał dający zlecenie.

W przypadku ustalenia miesięcznego wynagrodzenia w formie ryczałtu, warto zatem rozważyć wprowadzenie zapisu o maksymalnej liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca.

Ponadto, w umowach które mają w swojej istocie pozostawanie w gotowości do świadczenia usług (np. konserwacja urządzeń na zlecenie klienta) należy wskazać jakie czynności będą wliczane do czasu wykonywania usługi (np. czas od przyjazdu do klienta do momentu odjazdu od klienta).

Szczegółowe zapisy, które należałoby wprowadzić do dotychczasowych lub nowo sporządzanych umów zależą w dużej mierze od przedmiotu zlecenia lub usługi oraz od oczekiwań strony, która ma zawrzeć umowę. Dlatego też, mogą one zostać zaproponowane przez Kancelarię po uzyskaniu szczegółowych informacji od Klienta.

Autor: radca prawny Krzysztof Kapelczak

Opublikowano: styczeń 2017 r.


Słowa kluczowe: