Radca prawny jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Wykonywanie tego zawodu polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Radcowie prawni mają takie same uprawnienia jak adwokaci, jednakże jeżeli pozostają oni w stosunku pracy to wyłączona jest możliwość występowania przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Radca prawny powinien wykonywać swój zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego, postępując godnie, uczciwie i sprawiedliwie. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.